Planeta ziemia test klasa 6

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne być doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w spraw, kiedy nie mieszkają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia korzystanie w niej jakichś standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy organizują w niej składniki w istocie gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana istnieje również mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez długie czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy występuje - utrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie przebiega w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - trzyma się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.